Sisyphus and Carmen – Guangzhou, Museum of Modern Art