Dr. Hans Katschthaler – Salzburg/Anif, Kirchplatz

Dr. Hans Katschthaler – Salzburg/Anif, Kirchplatz

Prev Portrait of Graf Moy - Salzburg/Anif, Kirchplatz
Next Dr. Hans Krueger - Salzburg/Anif, Kirchplatz

Comments are closed.